یادداشت های معلم جغرافیا
خراسان رضوی - شهرستان فریمان 
لینک دوستان

255) چنانچه با« مقداری ماسه و یک دستگاه پنکه » حرکت ماسه های روان را به نمایش گذاریم ، از چه نوع مدلی بهره برده ایم؟

الف)ساده ی خطی     ب)مقیاس کارکردی     ج)ادراکی یا استنتاجی          د)مشابه سازی.

256) در طبقه بندی مدلها ی جغرافیایی کدام عامل ملاک عمل است؟

الف)ساختار و پیچیدگی مدل        ب)سلیقه و ذوق پژوهشگر      

ج) هدف ، نیاز و کاربرد         د ) آموزش و یادگیری مدلها

257)کدام مدلها بیشترین نقش را در آموزش موضوعات جغرافیای عمومی دارند؟

الف) مشابه سازی      ب)مدلهای فیزیکی      ج)ادراکی یا استنتاجی  د)ساده ی خطی.

258) بررسی کدام پدیده ها بدلیل عدم تکرار زیاد بدون مدلسازی بسیار مشکل است؟

الف)کسوف و زلزله    ب)آتشفشانها و بادها     ج) زلزله و بارش        د)خسوف و بهمن.

259)کدامیک از فواید مدلها در آموزش علم جغرافیا می باشد؟

الف) افزایش درک مفاهیم جغرافیایی    ب ) سهولت تجزیه و تحلیل مفاهیم     

 ج) امکان مطالعه ترکیبی مفاهیم    د) همه موارد درست است.

260) اولین گام برای درک و مدیریت سیستمهای پیچیده جهان چه می باشد؟

الف)شناسایی تعامل بین سیستمها      ب) تبدیل سیستمها به مدل       

 ج) ارتباط و گسترش مدلها             د)شناسایی پسخوراند سیستم ها.

261) در طبقه بندی مدلها ، مدل فون تانن« Von  Tanan» جزءکدام مدلهای جغرافیایی قرار می گیرد؟

الف)مقیاس کارکردی      ب)مشابه سازی        ج)ساده ی خطی   د)ادراکی ( استنتاجی ) .

262) مدلهایی که سلسله مراتب اداری وروابط درون سازمانی رابرای مایادآوری وتفهیم می کنند، چه می گویند؟

الف) ماکت              ب) چارت          ج) تمثال         د) مولاژ

263) کدامیک ازویژگیهای یک مدل درمطالعات جغرافیایی نیست؟

الف) مختصرومرتبط باموضوع باشد     ب) دقیق و قابل پیش بینی باشد     

 ج) پیچیده ومجازی باشد      د) قابلییت پیش بینی داشته باشد

264)کدام جمله درعلم جغرافیا غلط است؟

الف) طبیعت ، آزمایشگاه جغرافیاست             ب) سیستم های جغرافیا یی، پیچیده ومتنوع اند                           

ج) رایج ترین مدلها، مدلهای انسانی اند        د) مدلهای ریاضی ، صریح وواضح ترین مدلها اند.

265) چرادرک روابط اجزاء وپیش بینی سیستم های جغرافیایی مشکل می باشد؟

الف) پیچیدگی وتنوع سیستم ها                     ب) عدم دسترسی کافی به سیستم ها                                                    ج) عدم نگرش سیستمی بین جغرافیدانان         د)  پیچیده و مجازی بودن سیستم ها

266) طبق مدل فون تانن«  Von  Tanan» اگراز حومه به مرکز شهر نزدیک شویم ، چه تغییراتی حاصل می گردد؟

الف) قیمت زمین زیاد،هزینه حمل ونقل کم     ب) قیمت زمین کم، هزینه حمل و نقل زیاد                          

ج) قیمت زمین و هزینه حمل ونقل زیاد         د) قیمت زمین و هزینه حمل ونقل کم.

267) براساس مدل فون تانن « Von  Tanan» در حد فاصل اراضی کشاورزی و تولید غلات چه نوع کشتی رواج دارد؟

الف)کشت مختلط    ب)مراتع و چمنزار     ج)تولید چوب و الوار        د)تولید غلات و مراتع.

268) فون تانن در مدل جغرافیایی خود رابطه چه پارامترهایی را بوسیله دوایر متحد المرکز نشان داده است؟

الف) فاصله از شهر، قیمت محصولات ، کاربری ارضی  ب) فاصله از شهر ،هزینه حمل ونقل ، نوع کشت

ج)کاربری زمین ، نوع کشت ،هزینه حمل ونقل         د) مکانیابی کشاورزی ،قیمت زمین ، نوع کشت.

269) مهمترین اصل در مدلهای جغرافیایی چیست؟

الف)سلیقه محقق و سادگی مدل                    ب) فرضیه و نظریه پردازی در پژوهش

 ج) سهولت استفاده و تاثیر در یادگیری         د)بهره گیری در پژوهش وآینده نگری.                        

270) در طبقه بندی انواع مدلها کدام مدل جزء انواع مدلها قرار نمی گیرد؟

الف) مدل مشابه سازی  ب) مدل فون تانن   ج) مدل مقیاس کارکردی  د) مدل ادراکی ( استنتاجی )

271) مدل میزشن و تونل باد جزء کدام مدلها قرار می گیرند؟

الف) ساده خطی   ب) مشابه سازی   ج) ادراکی ( استنتاجی )       د) مقیاس کارکردی

272) در مورد استفاده از مدلهای جغرافیایی تمامی گزینه ها درست است. به جز.....

الف) در ساده کردن و تفهیم یک موضوع پیچیده جغرافیایی کمک می کند           

ب) یک نظریه یا فرضیه جغرافیایی  را اثبات می کند.  

ج) مدلهای فیزیکی بیشترین نقش را در آموزش مسائل انسانی دارد       

  د) کاربرد عمده مدلهای فیزیکی در نمایش پدیده های طبیعی است.

273) تمامی گزینه ها جزء فواید استفاده از مدلها است به جز....

الف) افزایش درک ، تجزیه و ترکیب مفاهیم جغرافیایی                         

 ب) امکان تکرار نمایش پدیده های محیطی و یادگیری آن          

ج) امکان بازسازی و مشاهده پدیده های گذشته و دور از دسترس           

 د) عدم  درک مناسب روابط بین اجزای سیستمهای محیطی.

274)  برای درک آسان جهان پیچیده و پر از سیستم شناخت کدام مورد ضرورت دارد؟

الف)  تعامل بین سیستم ها     ب) ارتباط بین متغییر های تحقیق         

 ج) گسترش و توسعه مدلها              د)  بازخورد سیستم ها.

275) برنامه ریزان شهری برای رفع عیوب احتمالی طرحهای عمرانی از کدام نوع مدلها استفاده می کنند؟

الف) مولاژ       ب) ماکت         ج) چارت سازمانی       د) ذهنی

276) کدامیک جزء اهمیتهای مشاهده مستقیم پدیده ها در علم جغرافیا نیست؟

الف) مشاهده ترکیبی اجزاء و عناصر پدیده ها    ب) درک ارتباط بین اجزاء و عناصر پدیده ها

ج) تحلیل دقیق ،بهتر و بهینه مسایل جغرافیایی   د)  مشاهده منفک و مجزای اجزای سیستم

277) همه موارد جزء ویژگیهای مدلها است به جز......

الف) به واقعیت شباهت زیادی داشته باشد      ب) مفصل و مربوط به موضوع مورد نظر باشد

ج) قابلیت پیش بینی داشته باشد                د) شکل ساده ای از پدیده واقعی را نشان دهد.

278) کدامیک از ویژگیهای مدلهای ریاضی نیست؟

الف) نمایش سیستم های واقعی بصورت اعداد و نمادها                                     

ب) دقیق ، واضح و صریح اند

ج) بیان روابط و وضعیت های پیچیده آتی سیستم ها                                        

 د) کاربرد اندک در علم جغرافیا

279) کاربرد مدل فون تانن در چه زمینه ای می باشد؟

الف) اقتصادی          ب) سیاسی          ج) اجتماعی                د) نظامی

280) در مدل فون تانن کدام نوع کشت به شهر نزدیک تر است؟

الف) گله داری                     ب) گیاهان مرتعی 

 ج) مزارع غلات تجاری           د) زمین های زیر کشت میوه و سبزی

281) کدام مدلهای جغرافیایی ، به مدلهای فیزیکی نیز مشهورند؟

الف) مقیاس کارکردی    ب) مدل فون تانن  ج) ادراکی    د) ساده ی خطی

282) عرضه ی وضعیتی پیچیده به صورتی ساده و فرضی را چه می نامند؟

الف) کارتوگرافی    ب) تصویر کردن      ج) مدل سازی       د) آمایش سرزمین

283) در مدل فون تانن کاربری زمین به چه صورتی نشان داده می شود؟

الف) مدل سازی    ب) منحنی میزان    ج) اعداد و فرمولها     د) دوایر متحد المرکز

284) فرمول رطوبت نسبی هوا جزء کدام دسته از مدلهای جغرافیایی است؟

الف) ادراکی     ب) ساده خطی     ج) مشابه سازی     د) مقیاس کارکردی

285) مدلهایی که به مقیاس معینی از پدیده های واقعی ساخته می شوند، کدامند؟

الف) ادراکی       ب) ساده خطی     ج) مشابه سازی      د) مقیاس کارکردی

286) کدام نوع مدلها دقیق تر، واضح تر و از صراحت بیشتری برخوردار است؟

الف) استنتاجی       ب) ریاضی         ج) فون تانن            د) ذهنی

287) در مدل فون تانن در چه صورتی زمین از ارزش بیشتری برخوردار است؟

الف) نزدیکی به منابع آب            ب) نزدیکی به شهر و بازار              

ج) حاصلخیز بودن زمین                 د) نزدیکی به راههای ارتباطی

288 ) در علم جغرافیا برای درک بهتر اجزا یک سیستم و پیش بینی رویدادهای احتمالی چه اقدامی مناسب است؟

الف) مشاهده مستقیم                  ب) مطالعه کتابخانه ای                  

ج) ساخت مدلهای مشابه               د) تصویر برداری ماهواره ای

289 ) کدام مورد با استدلال ، پیش بینی ، ایجاد ارتباط ، تجزیه و تحلیل و ترکیب شکل می گیرند؟

الف) مدل ذهنی    ب) مدل ریاضی      ج) مدل خطی    د) مدل فون تانن

290) قبل از ساخت هر مدل چه اقدامی صورت می گیرد؟

الف) ساخت ماکت   ب) طرح اولیه روی کاغذ    ج) مدل کوچکتر    د) مدل ذهنی
موضوعات مرتبط: سوالات جغرافیای سال چهارم
[ چهارشنبه ۲۴ بهمن۱۳۸۶ ] [ 18:24 ] [ اله نظرصفدری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ


امکانات وب