یادداشت های معلم جغرافیا
خراسان رضوی - شهرستان فریمان 
لینک دوستان

فصل اول : ناحیه چیست ؟                                                         (بارم  75/2نمره)

1) یکی از تعاریفی راکه در باره « ناحیه » ارائه شده است . بنویسید.(خرداد81 ، خرداد83).

2) در تعاریف مربوط به« ناحیه» بر روی دو نکته تاکید می شود ، این دو نکته را بنویسید. (خرداد82،شهریور85).

3 ) « ناحیه بندی » را تعریف کنید.(دی 82). (دی 83)

4 ) عامل تمایز در واحدهای جغرافیایی چیست؟(دی80).

5 ) با در نظر گرفتن تعاریف « ناحیه » به چه نتایجی دست می یابیم ؟( شهریور 83).

6) از مدارهای10درجه شمالی و60 درجه شمالی کدام یک انرژی بیشتری را در واحد سطح دریافت می کند؟چرا؟( شهر 83)

7- جغرافيدانان براي تقسيم بندي نواحي طبيعي از چه عواملي استفاده مي كنند؟(تابستاني 86)

8 ) علت تفاوت دما در عرض های مختلف جغرافیایی چیست؟(خرداد81 ، شهریور 81).

9 )پوشش گیاهی از استوا به سمت قطبین زمین چه تغییری می کند؟(خرداد85)

10) سه ناحیه متفاوت از نظر دما بر روی کره ی زمین وجود دارد، آن ها را ذکر کنید.(شهریور84).

11 )کوپن بر اساس کدام معیارها نواحی آب وهوایی جهان را تقسیم بندی کرد؟ نام ببرید. (شهریور 82 ،  خرداد84 ).

12 )در تقسیم بندی آب و هوایی کوپن هریک از علامتهایB ، E ،C نمایانگر چه نوع آب و هوایی است؟(خرداد83)

13) اکوسیستم را تعریف کنید.(دی80 ، خرداد84،خرداد85 ).

14) به جز آب و هوا ، كدام عوامل ديگر در پراكندگي گياهان و جانوران نواحي مختلف جهان موثر هستند؟( شهريور 87)

15) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.( تابستاني 86)

الف- به آن دسته از زبانهاي دنيا كه يك ريشه ي اصلي دارند................. مي گويند.

ب- به محلي كه پديده در آن جا شكل گرفته است ..................... مي گويند.

ج- دين ...................... در قاره آسيا ظهور كرد اما در اين قاره پيرواني ندارد.

د- به خاك حاصلخيز نواحي معتدل .................. مي گويند.

ه- به بخش زنده محيط زمين ................... مي گويند.

16 ) در تشکیل خاک چه عواملی دخالت دارد؟(دی82 ، شهریور 81،شهریور85 ).

17 ) گیاه خاک« هوموس» به چه بخشی از خاک گفته می شود؟ و چگونه تشکیل می شود؟ (دی 81 ، شهریور 82).

18 ) هریک از انواع خاکهای زیر عمدتا در کدام ناحیه وجود دارد؟(خرداد 81 ، شهریور84).

چرنوزیوم (......................)  ،   لاتریت (.........................)  ،   پودزول ( ........................) ،  سیروزوم (.......................).

19 ) چرا خاک نواحی مرطوب استوایی فقیر است ؟(دی 83)

20) به چه دلايلي خاكهاي نواحي قطبي و نيمه سردسير از نظر هوموس و تركيبات كربني فقير مي باشند؟(شهريور 87)

21 ) جدول زیر را مطالعه کرده و آنرا کامل کنید.(خرداد82، خرداد85).

نوع خاک

ناحیه

ویژگی

1)  سیروزوم

.............................

هرچند کانی های فراوان دارند اما از نظر مواد آلی فقیرند.

2 ) ...................

قطبی و نیمه سردسیر

به علت یخبندان شدید از نظر هوموس و ترکیبات کربنی فقیر است.

3 ) ...................

مرطوب استوایی

..................................................................................................................

4).....................

معتدل

خاک سیاه بسیار غنی

22 ) رایج ترین زبانهای دنیا را از نظر تعداد افرادی که با آن تکلم می کنند، نام ببرید. (شهریور 81).

23 ) علت اهمیت زبان ماندارین و زبان انگلیسی چیست؟( دی 83 ).

24 ) منظور از « خانواده زبانی » چیست ؟ زبان مردم چین به چه نامی معروف است؟(خرداد82).

25) مهمترین خانواده های زبانی جهان را نام ببرید.(شهریور 85)

26) پیروان چه مذاهبی در کشورهای چین و هند سکونت دارند؟(خرداد85)

27 ) چهار شاخه زبان ایرانی را ذکر کنید.(شهریور84)

28 ) زبانهای « حامی و سامی » در چه مناطقی از کره زمین متداول است؟(دی80).

29) پدیده « پخش یا انتشار » را تعریف کنید. (خرداد83).

30 ) دین مسیحیت دارای چه مذاهبی است؟(دی80).

31 ) مهمترین مرکز تجمع یهودیان کجاست؟ و چگونه بوجود آمده است؟(دی82)

32 ) کدام ادیان در محدوده قاره آسیا باقی مانده و در قاره های دیگر پیروان زیادی ندارند؟( شهریور 83)

33 ) تاثیر عقاید و باورهای دینی را بر چشم اندازهای محیطی با ذکر مثال بنویسید. (خرداد82).

34 ) در عبارتهای زیر در مقابل عبارت صحیح حرف « ص» و در مقابل عبارت غلط حرف « غ» بگذارید. (خرداد81 ،84،دی 84 ).

الف- بر طبق نظریه جبر محیطی ، انسان با فعالیت خود بر محیط طبیعی تاثیر چشمگیری گذاشته است. ( ........ ).

ب- هر قدر به عرضهای جغرافیایی بالاتر می رویم زاویه تابش خورشید مایل تر می شود. (............ ).

ج- مهم ترين عناصر آب و هوايي دما و بارش هستند. (............ ).

د- حيوانات مهم ترين بخش زنجيره غذايي بر روي كره زمين محسوب مي شوند. (............ ).

ه- هر یک از ادیان از یک مکان معین مبداء گرفته و سپس در سایر نواحی انتشار یافته اند.( ......... ).

و- دین بودایی و برهمایی در محدوده ی قاره ی آسیا و آفریقا باقی مانده است. (......... ).

ز- دین مسیح در آسیا ظهور کرد. (.............) .

ح ـ پیروان دین یهود سرزمین مشخصی ندارند.(.............).

ط ـ معمولا سبک معماری و شهر سازی دو ناحیه مجاور به هم شبیه است. ( ......... ).

ي- خاک پودزول از مهمترین خاکهای نواحی مرطوب استوایی است. (.......... ).

ك ـ چرنوزیوم از بهترین خاکهای نواحی معتدل است. ( .......... ).

ع) روزهای تعطیل در ادیان مختلف یکسان است.(..........)

ص) زبان حامی، زبان بعضی از مردم شمال آفریقاست.(.............)

ل) در نواحی دارای یک دین مشترک معمولا سبک معماری و شهر سازی شبیه به هم بوده و با ناحیه مجاور مشابه است.(.........)

35) نواحی زیر از نظر چه نوع محصولاتی دارای اهمیت می باشند؟( شهریور 85)

    الف)ناحیه بوت در ایالت مونتانای آمریکا:                                    ب) ناحیه ی جنوب شرقی اسیا:

36) چرا نواحي مختلف كشاورزي پديد مي آيند(شهريور 87)؟

37) چرا برخي از نواحي استخراج نوعي از منابع معدني يا توليد يك كالا بصورت تخصص انجام مي گيرد؟4 مورد(تابستاني 86،دی88)

38 ) دو ناحیه معدنی و دو ناحیه صنعتی در ایران یا جهان نام ببرید. (دی 81).

39 ) معیارهای اندازه گیری توسعه انسانی را بنویسید. (دی 81).

40 ) هر چه از اطراف به سمت کانون ناحیه حرکت کنیم ، عوامل وحدت و تجانس .................... تر می شود. (شهریور 81)

41 ) امروز برای ناحیه بندی از چه روشهایی استفاده می شود؟(شهریور 82 ،  خرداد84 ).

42 ) با توجه به ناحیه بندی اقلیمی کوپن،کدام یک از انواع خاک در ناحیه ی(C ) تشکیل می شود؟(خرداد88)

43 ) به چه دلیل در عرض های جغرافیایی بالا، مقدار انرژی کمتری به واحد سطح می رسد؟0دی88)

44 ) مقدار بارش روزانه از چه نظر دارای اهمیت می باشد؟(دی88)

45)برای هریک ازمعیارهای تقسیم نواحی(طبیعی و انسانی) زیر یک محدوده جغرافیایی مثال بزنید.(خرداد91)

الف) خاک                                    ب) زبان                                                  ج) ناحیه اقتصادی

46) گزینه درست را انتخاب کنید.

الف) محدوده زندگی کرم خاکی جزء کدامیک از بخش های زیر است.

الف) لیتوسفر                            ب) اتمسفر                                     ج) هیدروسفر                                    د) بیوسفر

ب) بیشتر پیروان مذهب ارتدوکس مسیحیت در کدام یک از کشورهای زیر زندگی می کنند؟

الف) استرالیا        ب)ایالات متحده        ج) روسیه        د) ایتالیا

47) اولین و مهمترین تاثیری که خورشید بر جو می گذارد،کدام است؟

الف) روشن کردن زمین                                               ب) گرم کردن هوای اطراف زمین

ج) انعکاس انرژی از سطح زمین                                  د) پراکنده کردن مولکولهای هوا

48) گزینه درست را انتخاب کنید.

1) تقسیم بندی واحدهای جغرافیایی به چه منظورهایی صورت می گیرد؟

الف) کنترل و اعمال حاکمیت در واحدهای جغرافیایی                            ب) ساده کردن نامگذاری آنها

ج) شناخت بهتر و علمی کردن مطالعات و تحقیقات مکانها                 د) تفکیک عوامل طبیعی و انسانی از هم

49) بیشترین پیروان ادیان زیر، در کدام کشورها زندگی می کنند؟

الف) بودا                              ب) برهما                                      د) شینتو

 


موضوعات مرتبط: سوالات تشریحی جغرافیای(2)
[ پنجشنبه ۷ دی۱۳۸۵ ] [ 17:37 ] [ اله نظرصفدری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ


امکانات وب